Dersin Kodu ve Adı

Hadis Tarihi ve Usûlü(Hadis Tarihi) -271111104

Öğretim Elemanı

Dr.Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Dersin Amaç ve Hedefleri

1. Hadis literatürü ve hadisin sosyal tarihi konusunda öğrenciye bilgi birikimi ve bakış açısı sağlar.

2. Hadis tarihi konusunda kapsamlı bir bilgi birikimi ve bakış açısına ulaşır.

3. Hadis ilminin kronolojik olarak gelişim seyrini fark eder.

4. Hadis alanında farklı edebi türler hakkında bilgi sahibi olur.

5. Hadis tarihinin önde gelen simalarının biyografileriyle tanışır.

Dersin Temel Kaynakları

1. Ahmet Yücel, Hadis Tarihi.

2. İ. Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı.

3. Subhi es-Sâlih, Hadis İlimleri ve Istılahları

4. Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi.

5. El-Hatib, Accac, es-Sünnetu Kable’t tedvin

6. Özafşar, M. Emin, Hadisin Neliği Sorunu ve Akademik Hadisçilik

7. İzmirli, İ.H, Tarih-i Hadis

8.Aşık, Nevzat, Sahabe ve Hadis Rivayeti

9. Sandıkçı, Kemal, İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis

10. Erul, Bünyamin, Sahabenin Sünnet Anlayışı

11. Hatiboğlu, M. Said, Hazret-i Aişe’nin Hadis Tenkidçiliği

12. Sezgin, Fuat, Buhari’nin Kaynaklar

13. Sezgin, Fuat, Buhari’nin Kaynakları

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

 2

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Hadis Tarihi, Tanımı, Önemi ve Gelişimi

2

Hadisin Tanımı ve Önemi

3

 Hicri I. ve II. Asırlar1. Hz. Peygamber Dönemi

4

Hicri I. ve II. Asırlar1.Sahabe Dönemi

5

Hicri I. ve II. Asırlar1.Tabiin ve Tebe-i Tabiin Dönemi İsnad Faaliyetleri, Cerh ve Ta’dil, Yazılı Rivayete Geçiş, Hadis Uydurma Faaliyetleri, Tedvin-Tasnif

6

 Hicri I. ve II. Asırlar 1. Ekoller ve Hadise Yaklaşımları

2. Hicri I. ve II. Asırların Temel Özellikleri

7

Hicri III. Asır1.Ekoller Arası Tartışmalar ve Sonuçları

2. Mihne Olayı

8

Vize İmtihanı

9

Hicri III. Asır 1. Temel Hadis Kaynaklarının Yazılması Hicri IV. ve V. Asırlar

10

Nakil Dönemi1. Hadis İlmiyle İlgili Gelişmeler ve Dönemsel Özellikler

2. Temel Hadis Kitaplarının Nakledilmesi

11

Nakil Dönemi1.Temel Hadis Kaynaklarının Otorite Kazanması

2. Kütüb-i Sitte Merkezli Çalışmalar

12

Hicri XIII. Asırdan Günümüze Kadarki Dönem: Oryantalistler ve Hadis

13

Hicri XIII. Asırdan Günümüze Kadarki Dönem: İslam Dünyası ve Hadis

14

Hicri XIII. Asırdan Günümüze Kadarki Dönem: Türkiye’de Hadis Çalışmaları

15

Final Sınavı

           

  

 

Dersin Kodu ve Adı

Hadis Tarihi ve Usûlü I(Hadis Usûlü)-27112110

Öğretim Elemanı

Dr.Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Dersin Amaç ve Hedefleri

1. Hadis ilminin temel konu, kavram ve kaynakları konusunda bilgi vermek.

2. Hadis çeşitlerini, rivayet usullerini ve tenkit metotlarını incelemek.

3. Hadis ravilerini ve eserlerini tanıtmak

4. Hadis usulünün temel kavramını tanır ve tanımlar.

5. Hadis ilimleri hakkında bilgi sahibi olur.

 

Dersin Temel Kaynakları

1. Ahmet Yücel, Hadis Usulü.

2. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı.

3. Hayrettin Karaman, Hadis Usulü.

4. Talat Koçyiğit, Hadis Usulü.

5. Selman Başaran, Hadis Tarihi ve Usulü.

6. Mehmet Ali Sönmez, Hadis Tarihi ve Usulü.

7. Tayyib Okiç, Bazı Hadis Meseleleri Üzerine Tetkikler.

8. Ali Osman Koçkuzu, Hadis İlimleri ve Hadis Tarihi.

9. Talat Koçyiğit, Hadis Istılahları.

 

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

2

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

6      Giriş: Hadis İlminin Temel Kavramları

2

7      Hadiste Usûl ve Hadis Usûlü Kaynakları

3

Ravilerle İlgili Kavramlar

4

8      Rivayetlerin Sınıflandırılması ve Ravilerin Sayısı Yönüyle Hadisler

5

9      Rivayetlerin Kaynağı Açısından Hadisler

6

10   Sıhhat Açısından Hadisler I

7

Sıhhat Açısından Hadisler II

8

11   Vize İmtihanı

9

12   Rivayetin Keyfiyeti-Rivayet Lafızları

10

13   Hadis İlminin Kısımları I: Cerh ve Tadil

11

14    Hadis İlminin Kısımları II

12

15   Hadis İlminin Kısımları III: Hadislerin İçeriği

13

Hadis Literatürüne İlişkin Kavramlar

14

Günümüz Hadis Usulü Problemleri

16    

15

Final İmtihanı

           

  

 

Dersin Kodu ve Adı

Hadis I-271121104

Öğretim Elemanı

Dr.Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Dersin Amaç ve Hedefleri

Buhârî ve Muslim’in hadis edebiyatındaki yerini kavramak.Örnek metinlerden yola çıkarak klasik eserlerin yöntem ve karakteristiğini öğrenmek Buhârî ve Muslim’in hadis edebiyatındaki yerini kavrar.el-Câmiu’s- Sâhîh’in uslub ve içeriğini öğrenir.Klasik eserlerden faydalanmanın usul ve yöntemlerini öğrenir.Hadisleri anlama ve yorumlama becerisi kazanır.

Dersin Temel Kaynakları

Buhârî, el-Câmiu’s-SâhîhMuslim, el-Câmiu’s-Sâhîh,M.Said Hatiboğlu, “Müslüman Alimlerin Buhârî ve Muslim’e Yönelik Eleştirileri”,İslamAraştırmalarDergisi, 10.

 Kamil Çakın,”Buhârî’nin Otoritesini Kazanma Süreci”,İslâmi Araştırmalar Dergisi, 10.

M. Emin Özafşar, “Rivayet İlimlerinde Eser Karizması ve Muslim’in el-Câmiu’s-Sahîh’i”,A.Ü. İlahiyat  Fakültesi Dergisi,39. “Buhârî”, DİA.“Muslim”, DİA.“el-Câmiu’s-Sâhîh”, DİA.

 

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

 2

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Hadisin Ana Konuları

2

Kutub-i Sitte (Câmi’ler)Buhârî ve el- Câmiu’s-Sahîh İsimli Eseri

3

Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, “Kitâbu’l-İman

4

Kitâbu’l-İman

5

Kitâbu’l-İman

6

Kitâbu’l-İman

7

Buhârî ve Muslim Hakkında Yazılmış Makalelerin Değerlendirilmesi

8

Vize İmtihanı

9

Muslim ve el-Câmiu’s-Sahîh İsimli Eseri

10

Muslim, el-Câmiu’s-Sahîh, “Kitâbu’l-İlm”

11

Kitâbu’l-İlm

12

Kitâbu’l-İlm

13

Kitâbu’l-İlm

14

Kitâbu’l-İlm

15

Final İmtihanı

           

 

 

Dersin Kodu ve Adı

Hadis II-271122104

Öğretim Elemanı

Dr.Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Dersin Amaç ve Hedefleri

Kutub-i Erbaa’nın Hadis Edebiyatındaki yerini öğrenme.

Bu eserlerin müelliflerini, müelliflerin metodlarını tanıma, eserlerin uslup ve içeriklerini kavrama. Müelliflerin hadis edebiyatındaki yerini kavrar. Sunenlerin uslub ve içeriğiniöğrenir.

Klasik eserlerden faydalanmanın usul ve yöntemlerini öğrenir.

Hadisleri anlama ve yorumlama becerisi kazanır

Dersin Temel Kaynakları

Ebû Dâvud,  es-Sunen, ,”Kitâbu’l-Edeb”

Tirmizî, es-Sunen, ” Kitâbu’l-Ahkâm”

Nesâî, es-Sunen, “Kitâbu’s-Siyâm”

İbn Mâce, es-Sunen, ”Kitâbu’l-Fiten” “Ebû Dâvud”, DİA.

“Tirmizî”, DİA,“Nesâî”, DİA.“İbn Mace”, DİA.“es-Su.nen”,DİA

Sunenler ve Müellifleri Hakkında Yazılmış Makaleler.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

2

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Kutub-i Sitte (Sunenler)

Ebû Dâvud  ve es-Sunen İsimli Eseri

2

Ebû Dâvud,   es-Sunen,”Kitâbu’l-Edeb”

3

Kitâbu’l- Edeb

4

Tirmizî ve es-Sunen İsimli Eseri

5

Tirmizî , es-Sunen,” Kitâbu’l-Ahkâm

6

Kitâbu’l-Ahkâm

7

Vize İmtihanı

8

Nesâî ve es-Sunen İsimli Eseri

9

Nesâî , es-Sunen, “Kitâbu’s-Siyâm”

10

Kitâbu’s-Siyâm

11

İbn Mâce ve es-Sunen İsimli Eseri

12

İbn Mâce , es-Sunen,”Kitâbu’l-Fiten”,

13

Kitâbu’l-Fiten

14

Kitâbu’l-Fiten

15

Final Sınavı

           

  

 

 

 

 

Hadis III-271131106

Öğretim Elemanı

Dr.Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Dersin Amaç ve Hedefleri

Kutub-i Sitte Öncesi ve Sonrası Kaynaklar Hadis Edebiyatındaki yerini öğrenme.

Bu eserlerin müelliflerini, müelliflerin metodlarını tanıma, eserlerin uslup ve içeriklerini kavrama. Müelliflerin hadis edebiyatındaki yerini kavrar. Eserlerin uslub ve içeriğini öğrenir.

Klasik eserlerden faydalanmanın usul ve yöntemlerini öğrenir. Hadisleri anlama ve yorumlama becerisi kazanır.

 

Dersin Temel Kaynakları

İmam Mâlik, el- Muvatta’ es- San’ânî, el- Musannaf  İbn Ebî Şeybe, el- Musannaf

Ahmed b. Hanbel ve el- Musned Dârimî ve es- Sunenİbn Huzeyme, es-Sahîh

Tahâvî ve Eserleri ve Diğer Eserler Müellif ve Eserler Hakkındaki Bilgiler için DİA maddeleri

 

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

2

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Kutub-i Sitte Öncesi ve Sonrası Kaynaklar

2

İmam Mâlik ve el- Muvatta’ İsimli Eseri

3

 es- San’ânî ve el- Musannaf İsimli Eseri İbn Ebî Şeybe ve el- Musannaf İsimli Eseri

4

Ahmed b. Hanbel ve el- Musned İsimli Eseri

5

Dârimî ve es- Sunen İsimli EseriHadis Araştırma Yöntemleri

6

Hadis Araştırma Yöntemleri

7

“Kur’ân İslâm’ı Söyleminin İlmî Değeri”Makale Değerlendirme

8

Vize İmtihanı

9

Hadis Tenkidi, Gelişimi ve  Özellikleri

10

Hadis Tenkidi, Gelişimi ve  Özellikleri

11

İbn Huzeyme ve es-Sahîh İsimli Eseri,Tahâvî ve Eserleri

12

İbn Hibban ve el- Musnedu’s- Sahîh İsimli Eseri, Taberânî ve Eserleri

13

Dârakutnî ve es- Sunen İsimli Eseri Hakim Nîsâbûrî ve el- Mustedrek İsimli Eseri

14

Ebû Nuaym el-İsfehânî el-MustahrecBeyhakî,es-Sunenu’l-Kubra

15

Final Sınavı

           

 

   

Dersin Kodu ve Adı

Hadis IV-271132106

Öğretim Elemanı

Dr.Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

Dersin Amaç ve Hedefleri

1)Mevzu hadislerin ortaya çıkış sebepleri, tanıma yolları ve literatürünü tanıma

2)Çeşitli yönleriyle Hz. Peygamber’i tanıma a-Mevzu hadislerin ortaya çıkış sebeplerini kavrar

b-Mevzu hadislerde bulunan özellikleri kavrar

c-Konu ile ilgili literatürü tanır

2)a-Hz Peygamber’i insan, peygamber, eş, baba vb. yönleriyle  tanır

b-Hz. Peygamber’in giyim, konuşma vb. yönlerden adabını tanır

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

2

Z

                Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Mevzû Hadis Sahasında Yazılan Eserler

2

Hadis Uydurma Hareketi ve Sebepleri

3

Concordance ve Şamile Programından Hadis Tahrici

4

-Hadis Uyduranlar ve Kıssacılar

-Örnek Metin Okuma- (İbnu’l- Cevzî, ”el-Mevdûât”)

5

-Bir İnsan Olarak Hz. Peygamber

-Bir Peygamber Olarak Hz. Muhammed

6

-Hadis Uydurma Hareketlerine Karşı Hadisçilerin Faaliyetleri

-Örnek Metin Okuma- (Aliyyu’l-Kârî, ”el-Mevdûât”)

7

-Hak Adalet ve Özgürlük Peygamberi

-Hz. Peygamber’in Konuşma Tarzı

8

Vize İmtihanı

9

-Hz. Peygamber’in Yemek Adabı

-Hz. Peygamber’in Giyim Tarzı

10

Mevzû Hadislerin Tanınması

11

-Hz. Peygamber’in Eşleri

-Eş ve Baba Olarak Hz. Peygamber

12

Mevzû hadis -Örnek Metin Okuma-(İbn Kayyim el-Cevziyye,”el- Menâru’l-Munîf”)

13

Mevzû hadis-Örnek Metin Okuma- (Devam)

14

-Hz. Peygamber’in Çocukları

-Hz. Peygamber’in Çocuk ve Gençlerle Münasebeti

15

Final İmtahanı