Dersin Kodu  ve Adı

271121105 -FIKIH I

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR

Dersin Amaç  ve Hedefleri

Şahsın hukuku, İslâm aile hukuku ve İslâm miras hukuku kapsamına giren konuların öğrenimini sağlamak

Dersin Temel Kaynakları

1. Mergînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedi, İstanbul, I-II, 1986 2. Ayni, el- Binâye fi Şerhi’lHidâye, Beyrut, 1990 3. Mevsıli, el- İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr, İstanbul, tsz. 4. Meydani, el-Lübab fi

Şerhi’l-Kitab, Beyrut, tsz. 5. Cürcani, Seyyid Şerif, Şerhu Feraiziü’s-Siraciyye, tsz. 6. Zeydan,

Abdulkerim, el-Veciz fi Usuli’l-Fıkıh,tsz. 7. Hallaf, Abdulvehhab, İlmu Usuli’l-Fıkh, tsz. 8. Karaman,

Hayreddin, Mukayeseli İslam Hukuku, C.1, İstanbul, 1996 9. Acar, H.İbrahim, İslam Hukukunda Evliliğin Sona Ermesi, Erzurum, 2000 10. Karaman, Hayreddin, Anahatlarıyla İslam Hukuku, II, İstanbul, 2010 11. Aktan, Hamza, Mukayeseli İslam Miras Hukuku, İstanbul,1991.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

3

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Şahsın Hukuku (Hakiki Şahıslar-Şahsiyetin Başlangıcı ve sonu, Ehliyet, Çeşitleri, Ehliyet Çağları ve Ehliyet

Arızaları)

2

Şahsın Hukuku (Hükmi Şahsiyeti Haiz İslami Müesseseler- Devlet,Beytü’l-Mal,Şirket,Vakıf)

3

Nişanlanma, Evlenmenin unsur ve şartları

4

Nikahta Velayet, Denklik ve Evlenme Engelleri

5

Mehir ve Nafaka

6

Doğum ve Neticeleri (Neseb, Emzirme, Çocuğun Bakım ve Terbiyesi, Nafaka)

7

Boşama Çeşitleri, Karşılıklı Rıza ile Boşanma

8

Kadının talebi Üzerine Mahkeme Kararıyla Boşanma, Kadının Kendisine Verilen Yetkiye Dayanarak Boşanması

9

Boşamada İç İrade Eksikliği, Şarta Bağlı Boşanma, Boşanmanın Tescili

10

İslam Miras Hukukunun Kaynakları, Terminolojisi ve Terike Üzerindeki haklar

11

Mirasçı Olmanın Şartları, Sebepleri ve Engelleri

12

Mirasçılar: Ashab-ı Feraiz

13

Asabe ve Zevi’l-Erham

14

Sulh,Teharuc, Reddiye, Avliye,Hacb, Münasaha

15

Final Sınavı

           

 

 

Dersin Kodu  ve Adı

271122105- FIKIH II 

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR

Dersin Amaç  ve Hedefleri

İslâm Borçlar ve Ceza Hukukunun kavramları, nazariyesi ve kaynaklarını tanımak

Dersin Temel Kaynakları

1. Cevat Akşit, İslâm Ceza hukuku ve İnsani Esaslar, İstanbul 2004. 2. Hayrettin Karaman,

Anahatlarıyla İslam Hukuku I-III, İstanbul 1993. 3. Ali Kaya, İslâm Hukukunda Sebepsiz

Zenginleşme, Bursa 2007. 4. Ali Kaya, İslâm Hukukunda Cismanî Zararların Tazmini, Bursa 2007. 5- Abdülkadir Udeh, et-Teşrîu’l-Cinâî, Beyrut 1985. 6- Ebû Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, İstanbul 1994 7. Senhurû Mesâdiru’l-Hak fî fıkhi’l-İslâmî, Beyrut ty.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

3

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Borç Kavramı, Borcun unsurları, çeşitleri

2

Borç kaynağı olarak: Tek taraflı irade

3

Akit: Tanımı, kuruluşu, irade beyanı

4

Akdin mevzu, şartları, sebebi, butlan nazariyesi

5

Akdin genel hükümleri: Edim, fesih, ikâle

6

Borç kaynağı olarak: Sebepsiz zenginleşme

7

Haksız fiilden doğan borçlar

8

Sorumluluk hukuku

9

Suç ve Ceza kavramları

10

Ceza Hukukunun kaynakları

11

Suçlar

12

Cezalar

13

İslâm Ceza Hukuku İlkeleri I: Ceza kanunlarının geriye yürümemesi, kanunilik ilkesi, şahsilik

14

Kanunu bilmemek mazeret olmaz, şüpheden sanık yararlanır, işkence yasağı, pişmanlık, cezaların içtimaı, sulh ve af

15

Final Sınavı

           

 

Dersin Kodu  ve Adı

271132107 -FIKIH III 

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR

Dersin Amaç  ve Hedefleri

İslâm Eşya Hukuku ve Akit ÇeşitleriniTanımak

Dersin Temel Kaynakları

1. Hayrettin Karaman, Anahatlarıyla İslam Hukuku I-III, İstanbul 1993. 2..Hayrettin Karaman,

Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1986.3. Bilal Aybakan, İslam hukukunda borçların ifası, İstanbul 1998. 4. Ali el-Hafif (çeviren Rahmi Yaran), İslam hukukuna göre hukuki işlemler ve hükümleri (borçlar hukuku ve eşya hukuku), İstanbul 2009.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

3

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Eşya Hukukuna Giriş (Ayni Hak – Şahsi Hak)

2

Mülkiyet Hakkının Konusu (Mal Kavramı)

3

Mülkiyetin Şartları

4

Sınırlı Ayni Haklar ve İpotek

5

Bey Akdi ve İcab-Kabul (Taraflar)

6

Muhayyerlikler

7

Sarf-Karz Akitleri ve Faiz

8

Sipariş Akitleri (Selem, İstisna) ve Şuf’a

9

İcare Akdi, Şartları ve Unsurları

10

Hibe, Umra, Rukba, Vakıf

11

Emanet Akitleri (Vedia, İare) ve Vekalet Akitleri (Kefalet, Havale, Vekalet)

12

İslâm Hukukunda Şirketler - 1

13

İslâm Hukukunda Şirketler - 2

14

Akitlerde İkrar ve Şehadet

15

Final Sınavı

           

 

 

Dersin Kodu  ve Adı

271132107 -FIKIH IV 

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR

Dersin Amaç  ve Hedefleri

İslâm Eşya Hukuku ve Akit ÇeşitleriniTanımak

Dersin Temel Kaynakları

1. Hayrettin Karaman, Anahatlarıyla İslam Hukuku I-III, İstanbul 1993. 2..Hayrettin Karaman,

Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1986.3. Bilal Aybakan, İslam hukukunda borçların ifası, İstanbul 1998. 4. Ali el-Hafif (çeviren Rahmi Yaran), İslam hukukuna göre hukuki işlemler ve hükümleri (borçlar hukuku ve eşya hukuku), İstanbul 2009.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

3

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Eşya Hukukuna Giriş (Ayni Hak – Şahsi Hak)

2

Mülkiyet Hakkının Konusu (Mal Kavramı)

3

Mülkiyetin Şartları

4

Sınırlı Ayni Haklar ve İpotek

5

Bey Akdi ve İcab-Kabul (Taraflar)

6

Muhayyerlikler

7

Sarf-Karz Akitleri ve Faiz

8

Sipariş Akitleri (Selem, İstisna) ve Şuf’a

9

İcare Akdi, Şartları ve Unsurları

10

Hibe, Umra, Rukba, Vakıf

11

Emanet Akitleri (Vedia, İare) ve Vekalet Akitleri (Kefalet, Havale, Vekalet)

12

İslâm Hukukunda Şirketler - 1

13

İslâm Hukukunda Şirketler - 2

14

Akitlerde İkrar ve Şehadet

15

Final Sınavı

           

 

  

Dersin Kodu  ve Adı

271141103- FIKIH USULÜ

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR

Dersin Amaç  ve Hedefleri

İslam hukukunun kaynakları, şerî hükümler ve hükümleri elde etme yolları konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi

Dersin Temel Kaynakları

1. Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları (çev. İbrahim Kafi Dönmez), Ankara 2005 2.

Muhammed Ebû Zehra, Usûlü’l-Fıkh, İstanbul 1974 3. Muhammed Hudari Bey, Usûlü’l-Fıkh, Mısır 1969 4. Abdülvehhab Hallaf, İlmu Usûli’l-Fıkh, Kuveyt 1968 5. Abdülkerim Zeydan, el-Vecîz fî usûli’l-fıkh, Bağdat 1985

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

4

-

4

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Fıkıh Usulünün tarifi, doğuşu, tedvin edilmesi, tarihi gelişimi ve temel literatürü

2

Şer'î hükümlerin delilleri: Kitab'ın tarifi, özellikleri, kaynak değeri ve kaynaklar arasındaki yeri

3

Sünnet'in tarifi, nevileri ve kaynaklık değeri

4

İcma'nın tarifi, gerçekleşme şartları, nevileri ve hükmü

5

Kıyasın tarifi, kaynaklık değeri, rükünleri, şartları. İlletin tarifi, şartları, illeti belirleme yöntemleri, ta'lil ve hikmet kavramları

6

Mesalih-i mürsele ve istihsan

7

Örf, sedd-i zerâyî, şer'u men kablenâ, sahabî kavli ve ıstıshab

8

Teklifi ve vazî hükümler

9

Hâkim, hüsun-kubuh teorisi, mahkûmun fîh ve mahkûmun aleyh

10

Kaynaklardan hüküm çıkarma (İstinbat Metotları) Vaz' olunduğu mana bakımından lafızlar

11

Kullanıldığı mana bakımından lafızlar. Manaya delaletinin açıklık ve kapalılığı bakımından lafızlar.

12

Manaya delâletin şekli bakımından lafızlar

13

Hükümlerin gayeleri, delillerin teâruzu ve nesih

14

İctihad ve taklid

15

Final Sınavı

           

 

 

Dersin Kodu  ve Adı

271112103- İSLAM İBADET ESASLARI I

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR

Dersin Amaç  ve Hedefleri

İslâm fıkhının ana kaynaklarına dayanarak, ibadet türlerini ve esaslarını öğrenciye aktarmak, ibadet alanında ortaya çıkan yeni sorunları çözebilecek bir perspektif kazandırmak.

Dersin Temel Kaynakları

Ö. N. Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Halil Gönenç, Büyük Şafiî İlmihali, TDV İlmihali İman ve İbadetler, M. Keskin, Dört Mezhebe Göre İslam İlmihali

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

3

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Efâl-i Mükellefîn

2

Maddi ve hükmü temizlik, abdest

3

Gusül, sular, mutlak su, mukayyed su

4

Kuyular ve artıklar

5

Teyemmüm, mestler üzerine mesh

6

Hayız, nifas, istihaza, özür durumu

7

Maddi pislik, maddi pisliğin çeşitleri, maddi pislikten temizlik yolları

8

Genel olarak ibadetler, ibadetlerin amaçları

9

Namaz ve namaz çeşitleri,

10

Namaz vakitleri namaz için müstehap olan vakitler, mekruh olan vakitler, ezan, ikamet

11

Namazın dışında yapılması geren şeyler (şurutu’s-salah),

12

Namazların birleştirilmesi, namazın içinde yapılması gereken şeyler (erkanu’s-salah)

13

Namazın sünnet ve mekruhları, namazın cemaatle kılınması, namazların kazası 

14

Sehiv secdesi, cuma ve bayram bayram namazları, nafile namazlar, cenaze

15

Final Sınavı

           

  

 

Dersin Kodu  ve Adı

271131203-FIKIH’A GİRİŞ

Öğretim Elemanı

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR

Dersin Amaç  ve Hedefleri

İslâm hukukunun ortaya çıkışını, gelişimini, temel kavram ve ilkelerini aktarmak ve öğrencinin İslam hukukunu diğer hukuk sistemleri ile karşılaştırabilmesini sağlamak.

Dersin Temel Kaynakları

1. Nasr Ferid Muhammed Vâsıl, al-Medhalu’l-Vasît, Seyyiduna’l-Hüseyn, ty. 2. Abdulkerim Zeydan, el-;Medhal li diraseti’ş-Şer’iyyeti’l-İslamiyye, Bağdat 1969. 3. Mehmet Erdoğan, Fıkıh İlmine Giriş, İstanbul 2009. 4. Hayrettin Karaman, İslam Hukuk Tarihi, İstanbul 1989. 5. Muhammed al-Hudarî,

İslam Hukuku Tarihi, İstanbul 1974. 6. Ahmet Hasan, İlk Dönem İslam Hukuk Biliminin Gelişimi,

İstanbul 1999. 7. Sellam Medkur, İslam Hukuk Başlangıcı, İstanbul 1995. 8. Ali Bakkal, İslam Fıkıh Mezhepleri, İstanbul 2007. 9. Mustafa Yıldırım, Mecelle’nin Külli Kaideleri, İzmir 2009. 10. Hilmi Ergüney, Mecelle Külli Kaideleri, İstanbul 1965.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

3

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

İslam Hukuku, fıkıh ve şeriat kavramları, aralarındaki ilişki ve fıkhın diğer İslami ilimler arasındaki yeri

2

Fıkhın sistematiği ve diğer hukuk sistemleri ile karşılaştırılması

3

Fıkhın özellikleri, ilahi ve beşeri yönü, gayeci özelliği, esnek oluşu, evrensel oluşu, tedriciliği, kolaylık prensibi

4

Fıkıh ilminin ortaya çıkışı, Hz. Peygamber devrinde fıkıh

5

Sahabe ve tabiin devrinde fıkıh ilminin gelişimi

6

Irak ekolü-Hicaz ekolü, Ehl-i re’y-Ehl-i hadis ayrımı ve fıkhi ihtilaf sebepler

7

Mezheplerin ortaya çıkışı, meşhur fıkıh mezhepleri, Hanefi ve Mâliki mezheplerinin kurucuları, eserleri ve talebeleri

8

Şafii ve Hanbeli, Zahiri, Caferi mezhebi ve yaşamayan diğer mezhepler

9

Mezheplerin yayılması, fıkhın duraklama dönemi ve taklid düşüncesinin ortaya çıkması

10

Fıkhın yeniden uyanması (Mecelle’den sonraki dönem), ictihad ve telfik düşüncesi

11

Hüküm kavramı, hükmün çeşitleri, kanun koyucu, mükellef

12

Şer’i hükümlerin kaynakları, asli ve tali deliller

13

Külli kaide kavramı ve fıkıhta makasid düşüncesi

14

Mecelle’nin bazı önemli külli kaideleri

15

Final Sınavı

           

 

 

Dersin Kodu  ve Adı

271132203-İSLÂM MİRAS HUKUKU

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR

Dersin Amaç  ve Hedefleri

İslâm Miras Hükümlerini Bilmek ve Miras ile İlgili Problemleri Çözebilmek

Dersin Temel Kaynakları

1. Ali Haydar Efendi, Teshilü’l-Ferâiz (Haz: Orhan Çeker), Tekin Kitabevi, Konya, 2017; 2. Ömer Nasûhi Bilmen, Hukukıİslâmiyye ve IstılahatıFıkhiyyeKâmusu, Bilmen Yayınevi, İstanbul, t.y.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

2

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Miras Hukukuna Giriş

2

Miras Hukukunun Kavramları

3

İrsin Sebepleri ve Manileri

4

Varislerin Kısımları ve Hacb

5

Muayyen Hisseler ve Sahipleri: 40 Hal - I

6

Muayyen Hisseler ve Sahipleri: 40 Hal - II

7

Muayyen Hisseler ve Sahipleri: 40 Hal - III

8

Asabeler

9

Adile, Reddiye ve Avliye

10

Zevi’l-Erhâm, Tarif ve Sınıfları

11

Münasaha – I

12

Münasaha – II

13

Hünsa, Mefkûd, Haml ve Muhtelif Meseleler

14

Feraizle İlgili Teorik Problem Çözümü

15

Final Sınavı