Dersin Kodu ve Adı

271111103- SİYER-İ NEBİ I

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Dersin Amaç ve Hedefleri

Genel Dünya Tarihi içinde; 

1-Hz. Muhammed´i ve onun yaşadığı dönemi, kendisine verilen peygamberlik görevi çerçevesinde onun getirdiği dini öğretinin yani İslam mesajının mahiyetini,

2-Onun İslam dinini insanlara bildirmek ve yaymak için ortaya koyduğu faaliyetleri ve bu esnada karşılaştığı problemleri, yaşadığı zorlukları, 

3-Kendisine inananlarla oluşturduğu toplumu ve devleti mevcut tarihi kaynak ve araştırmalara dayalı olarak tarih biliminin kabul ettiği usul ve esaslar çerçevesinde doğru bir şekilde öğrenmek, anlamak, yorumlamak ve günümüz insanlığının hayata bakışı ve dünyayı algılayışı bakımından sonuçlar çıkarmaktır.

Dersin Temel Kaynakları

Özdemir, Mehmet, Siyer Yazıcılığı Üzerine, Milel ve Nihal, 2007, 4 (3), 129-162.

Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, (çev. Mehmet Yazgan), Beyan Yay., İstanbul 2011. Erul, Bünyamin, Hz. Peygamber in Risalet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım", Diyanet İlmî Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (Özel Sayı), Ankara 2001, 33-67.

Hamidullah, Muhammed, El- Vesâiku's- Siyâsiyye Hz. Peygamber Döneminin Siyasi- İdari Belgeleri, Kitabevi, İstanbul 1997.

Watt, W. M., Hz. Muhammed Peygamber ve Devlet Adamı, Yöneliş, İstanbul 2001.

Hamidullah, Muhammed, Hz. Peygamberin Savaşları, Beyan Yay., İstanbul 2002. 

Savaş, Rıza, Siyer ve Kaynakları, İzmir 1995.

Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2004.

Fayda, Mustafa, Siyer, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVII, 319-324.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

3

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Siyer ilmine giriş

2

Siyer ilminin kaynakları

3

İslam Öncesi Hicaz Bölgesi, Arap Yarımadası ve Komşu Devletler

4

İslam Öncesi Arap Yarımadası  

5

İslam Öncesi Hicaz Bölgesi,  

6

İslam Öncesi Hicaz Bölgesinin Komşuları

7

Hz. Muhammed´in Nesebi, Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

8

Ara sınav

9

Hz. Hatice ile Evliliği ve Peygamber Olarak Görevlendirilişi

10

Tebliğin İlk Yılları: Mekke Toplumunun Tepkisi ve Yaşanan Mücadeleler

11

Habeşistan´a Hicret, Sosyal Boykot Dönemi

12

 Hüzün Yılı, Taif Tecrübesi, İsrâ ve Mirâc Olayı

13

Akabe Biatları ve Medine´ye Hicret,

14

Medine´de Toplumsal Yapılanma ve İlk Faaliyetler

15

Final Sınavı

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve Adı

271111103-SİYER-İ NEBİ II

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Dersin Amaç ve

Hedefleri

Genel Dünya Tarihi içinde; 

1-Hz. Muhammed´i ve onun yaşadığı dönemi, kendisine verilen peygamberlik görevi çerçevesinde onun getirdiği dini öğretinin yani İslam mesajının mahiyetini,

2-Onun İslam dinini insanlara bildirmek ve yaymak için ortaya koyduğu faaliyetleri ve bu esnada karşılaştığı problemleri, yaşadığı zorlukları, 

3-Kendisine inananlarla oluşturduğu toplumu ve devleti mevcut tarihi kaynak ve araştırmalara dayalı olarak tarih biliminin kabul ettiği usul ve esaslar çerçevesinde doğru bir şekilde öğrenmek, anlamak, yorumlamak ve günümüz insanlığının hayata bakışı ve dünyayı algılayışı bakımından sonuçlar çıkarmaktır.

Dersin Temel Kaynakları

Özdemir, Mehmet, Siyer Yazıcılığı Üzerine, Milel ve Nihal, 2007, 4 (3), 129-162.

Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, (çev. Mehmet Yazgan), Beyan Yay., İstanbul 2011. Erul, Bünyamin, Hz. Peygamber in Risalet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım", Diyanet İlmî Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (Özel Sayı), Ankara 2001, 33-67.

Hamidullah, Muhammed, El- Vesâiku's- Siyâsiyye Hz. Peygamber Döneminin Siyasi- İdari Belgeleri, Kitabevi, İstanbul 1997.

Watt, W. M., Hz. Muhammed Peygamber ve Devlet Adamı, Yöneliş, İstanbul 2001.

Hamidullah, Muhammed, Hz. Peygamberin Savaşları, Beyan Yay., İstanbul 2002. 

Savaş, Rıza, Siyer ve Kaynakları, İzmir 1995.

Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2004.

Fayda, Mustafa, Siyer, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVII, 319-324.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

2

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Müşriklerle İlişkiler: (İlk seriyyeler)

2

Müşriklerle İlişkiler: (Bedir-Uhud Savaşları)

3

Müşriklerle İlişkiler: Hendek Savaşı Hudeybiye Musalahası- Umretü'l-Kaza)

4

Müşriklerle İlişkiler: Mekkenin Fethi,  Huneyn, Taif, Müellefe-i Kulûb Uygulaması

5

Müşriklerle İlişkiler: ,  Huneyn, Taif, Müellefe-i Kulûb Uygulaması

6

Yahudilerle İlişkiler: Kaynuka, Nadir,  

7

Yahudilerle İlişkiler: Kureyza, Hayber

8

Ara sınav

9

Bizansla Mücadelenin Başlaması: Mute, Tebük  

10

Bizansla Mücadelenin Başlaması:  Necran Hıristiyanları

11

İslam'a davet mektupları-Senetu'l-Vüfûd

12

İslamiyet in Arap Yarımadası na Yayılması

13

Hz. Peygamber’in Veda Haccı ve vefatı  

14

Hz. Peygamber’in Kişiliği

15

Final Sınavı

           

 

Dersin Kodu ve Adı

271112106- İSLAM TARİHİ I

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Dersin Amaç ve Hedefleri

İslam Tarihinin oluşum ve klasik sürecini olgular temelinde nedensel olarak anlayıp yorumlamak suretiyle günümüz İslam toplumunun kimi sorunlarına dair çözümlemeler ve sonuçlar çıkartmak.

Dersin Temel Kaynakları

Apak, Âdem, Anahatlarıyla Islâm Tarihi II (Hulefâ-i Râşidîn Dönemi), Istanbul 2008 (Ensar neş.). 

Fayda, Mustafa, Hz. Ömer in Divan Teşkilatı, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, c. II, İstanbul 1992, s.

107-176. 

Demirci, Mustafa, Hz. Osman Devri Fitne Olaylarının Sosyo-ekonomik Boyutları, İslâmiyat, Yıl 7/1, Ankara 2004, s. 155-170. 

Sarıçam, İbrahim, Emevî-Hâşimî İlişkileri: İslâm Öncesinden Abbasîlere Kadar, Ankara 1997 (T. Diyanet Vak.

Yay.). 

Demircan, Adnan, Hz. Ali-Muaviye Kavgası, İstanbul 2002 (Beyan yay.).

Fayda, Mustafa, Hz. Ebu Bekir, DİA, c. X, s. 101-108.

Apak, Âdem, Anahatlarıyla İslâm Tarihi III (Emevîler Dönemi), İstanbul 2008 (Ensar neş.).

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

3

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

İslam Tarihine giriş

2

Hz. Ebu Bekir'in halife seçilişi ve Üsame ordusunun gönderilmesi

3

Ridde olayları

4

Hz. Ebu Bekir Dönemi Fetihleri

5

Hz. Ömer Dönemi Fetihleri

6

Hz. Ömer Dönemi Fetihleri

7

Ara sınav

8

Kurumlaşma süreci

9

Kurumlaşma süreci

10

Hz. Osman'ın halife seçilmesi- Hz. Osman dönemi fetihleri

11

Hz. Osman Dönemi fitne olayları

12

Cemel savaşı

13

Sıffin savaşı

14

Hariciler 

15

Final Sınavı

           

 

Dersin Kodu ve Adı

271121109- İSLAM TARİHİ II

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Dersin Amaç ve Hedefleri

İslam Tarihinin oluşum ve klasik sürecini olgular temelinde nedensel olarak anlayıp yorumlamak suretiyle günümüz İslam toplumunun kimi sorunlarına dair çözümlemeler ve sonuçlar çıkartmak.

Dersin Temel Kaynakları

Apak, Adem, Anahatlarıyla Islâm Tarihi II (Hulefâ-i Râşidîn Dönemi), Istanbul 2008 (Ensar neş.). 

Fayda, Mustafa, Hz. Ömer in Divan Teşkilatı, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, c. II, İstanbul 1992, s.

107-176. 

Demirci, Mustafa, Hz. Osman Devri Fitne Olaylarının Sosyo-ekonomik Boyutları, İslâmiyat, Yıl 7/1, Ankara 2004, s. 155-170. 

Sarıçam, İbrahim, Emevî-Hâşimî İlişkileri: İslâm Öncesinden Abbasîlere Kadar, Ankara 1997 (T. Diyanet Vak.

Yay.). 

Demircan, Adnan, Hz. Ali-Muaviye Kavgası, İstanbul 2002 (Beyan yay.).

Fayda, Mustafa, Hz. Ebu Bekir, DİA, c. X, s. 101-108.

Apak, Adem, Anahatlarıyla İslâm Tarihi III (Emevîler Dönemi), İstanbul 2008 (Ensar neş.).

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

3

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Muâviye, Emevîlerin kuruluşu ve Süfyâniler

2

Mervâniler, Mervân ve Abdülmelik b. Mervân Dönemi,  

3

Abdülmelik b. Mervân ın Oğulları ile Ömer b. Abdülaziz Dönemleri ve Futûhât

4

Dinî, siyâsî iç karışıklar

5

İtikâdî ve fıkhî mezheplerin ilk işaretleri

6

Teşkîlât, ilim ve kültür hayatı

7

Ara sınav

8

Abbasî İhtilali, Devletin Kuruluşu

9

Seffah ve Mansur Dönemi

10

Abbasilerin Yükseliş Döneminde Devlet teşkilâtı,  

11

 

Abbasilerin Yükseliş Döneminde Uluslararası Ticaret ve Şehir Hayatı

 

12

Abbasilerde Dinî, ilmî ve kültürel hayat

13

Abbasi devletinin zayıflaması  

14

Mahalli Hanedanlar

15

Final Sınavı

           

 

Dersin Kodu ve Adı

271122109- İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Dersin Amaç ve Hedefleri

İslam medeniyeti tarihi ve süreç içinde ortaya çıkan kurumların yapısı hakkında genel bilgi vermek, başta Batı medeniyeti olmak üzere ve diğer medeniyetlerle olan ilişkilerini incelemek.

Dersin Temel Kaynakları

1.Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, İstanbul 2006. 2.İslâm Kurumları ve

Medeniyeti (ed. M.Hızlı), AÖF, Eskişehir 2011. 3.Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İstanbul

2005. 4.İ.Sarıçam-S.Erşahin, İslâm Medeniyeti Tarihi, Ankara 2007. 5.M.Hamidullah, İslâm

Müesseselerine Giriş, İstanbul 1981. 6.Philip K.Hitti, Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi, I-IV, İstanbul 1980. 7.Z.Kazıcı-M.Şeker, İslâm-Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1982. 8.H. Dursun Yıldız, Doğuşundan Günümüze Büyük İslam Tarihi II, İstanbul 1989.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

3

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Kültür ve Medeniyet kavramları

2

Medeniyetler tarihinde İslâm medeniyeti

3

İslâm medeniyetinin kaynakları

4

İslâm medeniyetinin öne çıkan değerleri

5

İslâm medeniyetinin Batı medeniyetine etkisi

6

İslâm medeniyetinde kurumların ortaya çıkışı

7

Devlet Yönetimi: Hilafet

8

Vezirlik ve Divan

9

Eğitim-Öğretim kurumları

10

Hukuk kurumları

11

Ekonomik kurumlar

12

Askerî kurumlar

13

Sosyal Yardımlaşma ve Vakıf

14

Şehirleşme

15

Final Sınavı

           

 

Dersin Kodu ve Adı

271132206-OSMANLI TÜRKÇESİ

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Dersin Amaç ve Hedefleri

Bu dersin amacı, yüksek din eğitimi alan öğrencilere Osmanlı Türkçesi ile yazılmış edebi ve kültürel metinleri okuyup anlayabilme ve bu kaynaklardan yararlanabilme becerisi kazandırmaktır.

Dersin Temel Kaynakları

1. Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, İstanbul, 1962. 2. Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul, 2000. 3. Mefail Hızlı, Osmanlı Türkçesi, Bursa 2005. 4. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, İstanbul, 2006.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

2

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Osmanlı Türkçesi: Mahiyeti-Tarihsel Serüveni            

2

Harfler: Ses ve Birleşim     

3

Yazı Çeşitleri: El yazısı ve Matbu yazı           

4

Türkçe kelimelerin imlası: Köklerin yazılışı                 

5

Türkçe kelimelerin imlası: İsim eklerinin yazılışı        

6

Türkçe kelimelerin imlası: Fiil eklerinin yazılışı          

7

Türkçe kelimelerin imlası: İsim ve fiil tamlaması

8

Rakamlar ve Harflerin rakam değerleri (Ebced hesabı)

9

Arapça kökenli kelimeler: Temel imla özellikleri

10

Farsça kökenli kelimeler: Temel imla özellikleri

11

İlk dönem edebi eserlerden örnek metinler (Yunus Emre- Ahmet Fakih- Âşık Paşa vb.)  

12

Orta dönem edebi eserlerden örnekler (Süleyman Çelebi-Aşıkpaşazâde-Niyâzi-i Mısrî vb.)

13

Yeni dönem edebi eserlerden örnekler (Ömer Seyfeddin- Namık Kemal-Ziya Paşa vb.)

14

Yazma eserler: Tavsif ve Tedkik

15

Final Sınavı

           

 

Dersin Kodu ve Adı

271132207- İSLAM SANATLARI TARİHİ

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Dersin Amaç ve Hedefleri

Türk İslam Sanatları’ndan mimari ve kitap sanatlarının tarihi seyri hakkında bilgi edindirmek, tarihi süreçte meydana gelen değişimleri sebep-sonuç ilişkisiyle açıklamaya çalışmak ve bütün bu birikimler doğrultusunda günümüzde bu sanatlarımızın genel durumlarını kavratabilmek.

Dersin Temel Kaynakları

1. Hicabi Gülgen, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları Tarihi, Bursa 2012 2. Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1989 3. Muhittin Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 1999 4. Oleg Grabar, İslam Sanatının Oluşumu, İstanbul 1989 5. Robert Irwin, Islamic Art, London 1997.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

2

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Sanat’ın tarifi, amacı, yöntemi, çeşitleri

2

Hz. Peygamber devrinde ilk sanat faaliyetleri

3

Emevi ve Abbasiler devri sanatı

4

Orta Asya’da Müslümanlık öncesi ve sonrası Türk sanatı

5

Büyük Selçuklu Sanatı

6

Anadolu Selçuklu Sanatı

7

Anadolu Selçuklu Sanatı

8

Anadolu’da 14. Yüzyıl Beylikleri Devri Sanatı

9

Osmanlı Sanatı (Kanûnî devrine kadar) 

10

Osmanlı Sanatı (Kanûnî devrinden sonra)

11

Hat Sanatı Tarihi

12

Cilt ve Ebru Sanatı

13

Tezhib Sanatı

14

Minyatür Sanatı

15

Final Sınavı

           

 

Dersin Kodu ve Adı

271…………….- OSMANLICA EDEBİ METİNLER

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Dersin Amaç ve Hedefleri

Bu dersin amacı, 14. yüzyıldan itibaren Anadolu coğrafyasında yazılmış olan manzum ve mensur eserlerden örnekler eşliğinde Türk edebiyatı hakkında genel bir bakış açısı vermektir. Böylece öğrencinin önde gelen edipler, belli başlı edebi sanatlar ve konular hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Dersin Temel Kaynakları

1. Özer Şenödeyici (Ed.), Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, İstanbul, 2015. 2.  Hayati

Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, İstanbul, 2006. 3. Fevziye Abdullah Tansel, Türk İslam Edebiyatı Türkçe Dinî Metinler, Ankara, 1971. 4. Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul, 2015. 5. Numan Külekçi, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Ankara, 2003.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

2

S

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Manzum ve mensur edebi metnin özellikleri

2

Osmanlı Türkçesi döneminde yazılan edebi metinlerin ana özellikleri

3

Osmanlı Türkçesi döneminde yazılan edebi eserlerin genel itibarıyla konuları

4

Osmanlı Türkçesi döneminde yazılan eserlerde sıkça kullanılan edebi sanatlar

5

Osmanlı öncesi Beylikler dönemi edebi eserlerinden örnek metinler

6

Osmanlı Devleti kuruluş dönemi (Fatih Sultan Mehmet devrine kadar) edebi eserlerinden örnek metinler

7

Fatih Sultan Mehmet devrinden sonraki manzum ve mensur edebi eserlerden örnek metinler

8

Kanunî devri edebi eserlerinden manzum örnek metinler

9

Kanunî devri edebi eserlerinden mensur örnek metinler

10

Kanûnî devrinden Tanzimat’a kadar yazılmış manzum eserlerden örnek metinler

11

Kanûnî devrinden Tanzimat’a kadar yazılmış mensur edebi eserlerden örnek metinler

12

Tanzimat sonrası yazılmış manzum eserlerden örnek metinler

13

Tanzimat sonrası yazılmış mensur edebi eserlerden örnek metinler

14

Cumhuriyet döneminde yazılmış manzum ve mensur edebi eserlerden örnek metinler

15

Final Sınavı

           

 

Dersin Kodu ve Adı

271……….PEYGAMBERLER TARİHİ

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Dersin Amaç ve Hedefleri

Bu ders;  Peygamberler tarihi ve bunun dünya, medeniyet ve İslam tarihindeki yeri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

Dersin Temel Kaynakları

1. M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Diyanet Vakfı Yayınları, 2002. 2. Sezai Karakoç, Yitik Cennet, Diriliş

Yayınları, İstanbul 1995. 3. İbn Arabi, Fusûsu’l-Hikem, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1992. 4. İbn

Kesir, Peygamberler Tarihi, Polen Yayınları, İstanbul 2011. 5. Altıparmak Peygamberler Tarihi, Hisar Yayınevi, İstanbul 2011. 6. İsmail Yiğit, Peygamberler Tarihi, Kayıhan Yayınları, İstanbul 2012. 7. Ahmet Lütfi Kazancı, Peygamberler Tarihi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2011.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

-

 

S

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Tarih, Tarih Felsefesi

2

Medeniyet ve Peygamber

 

3

Dünya ve Medeniyet Tarihi Olarak Peygamberler Tarihi

4

İsrailiyat 

5

Yaratılış 

6

İlk insan Hz. Adem

7

Hz. Nuh ve Tufan 

8

Hz. İbrahim ve İslam Milleti

9

Hz. Yusuf ve İlk Devlet Tecrübesi

10

Hz. Musa ve Kanun

11

Hz. Davud ve Hz. Süleyman (Devlet tecrübesi)

12

Hz. İsa

13

Hz. Muhammed  (s.a.v.) ve Peygamberler İçerisindeki Yeri

14

Kur'an'da Adı Geçen Diğer Peygamberler

15

Final Sınavı