1.Türklerin İslam’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler,

2.Klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı,

3.Türk-İslam coğrafyasına yayılmış belli başlı mimari abideler,

4.Yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.

5.Mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü,

6.İslam öncesi ve İslam sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü,

7.Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler,

8.Klasik ve dini Türk mûsikîsinin günümüze ulaşabilmiş örnekleri,

9.Önde gelen musikişinasların hayat ve sanatları, 6.Türk mûsikînin saz ve söz formları incelenmektedir.

Bu anabilim dalı içerisinde “Türk-İslam Sanatları Tarihi”, “İslam Sanatları ve Estetiği”, “Güzel Sanatlar”, “Türk Hat Sanatları Tarihi”, “Osmanlı Mimarisi” gibi konular lisans programlarında yer almaktadır. Dini Musiki Anabilim Dalı’nda da: musikinin özellikleri, örnekler ve musikişinasların hayat ve eserleri yer almaktadır.

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:17:17
Guncelleme Tarihi: 2018-05-07 13:07:27