Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslami İlimler Fakültesinin Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü içerisinde yer alan iki anabilim dalından biridir. Anabilim dalımız, Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi ve Dinler Tarihi olmak üzere beş bilim dalından oluşmaktadır. 

1. Din Eğitimi Bilim Dalı:

Din eğitimi bilimi; bireyin dini davranışlarında değişme ve gelişme sürecini bilimsel metotlar kullanarak anlamaya ve açıklamaya çalışan bir disiplindir. Din eğitimi, bireyin fıtratında bulunan inanma duygu ve ihtiyacı çerçevesinde, bireyin din olgusunu kavramasına rehberlik etme ve kabul ettiği dinin önerdiği yaşam biçimini öğrenmesine yardımcı olma sürecidir. 

Din eğitimi biliminin temel amacı; psikoloji, sosyolji, teoloji, pedogoji ve antropoloji gibi farklı disiplinlerin araştırmalarından da yararlanarak insanı anlamak ve temel din eğitiminin teorisini geliştirmektir. 

Din eğitimi bilimi; disiplinler arası bir anlayışla din eğitimi tarihi, din eğitimi felsefesi, din eğitimi sosyolojisi, din eğitimi psikolojisi, din eğitimi yönetim ve denetimi, din eğitimi öğretmenliği, din eğitiminde program geliştirme, din eğitimi teknolojisi ve ortamı, din öğretimi yöntemleri, din eğitimini ölçme ve değerlendirme, özel eğitim için din öğretimi yöntemleri, yaygın ve yetişkin din eğitimi, kitle iletişim araçları ve din eğitimi gibi konuları araştırarak bilim dünyasına veriler sunar.

2. Din Felsefesi Bilim Dalı:

Tanrının varlığı ve sıfatları, insan, tanrı- evren ilişkisi, bilim-din ilişkisi, dinin ahlak ve sanatla ilişkisi gibi temel problemleri kendisine konu edinir. Ayrıca, ilahiyat alanındaki farklı derslerin ve tartışma konularının birbiriyle kesiştiği, felsefi-teolojik sorunların sistematik tarzda ele alındığı bir disiplin olarak, temel İslam bilimleri alanında tefsir, hadis, fıkıh ve kelam; felsefe sahasında mantık, felsefe tarihi ve İslam felsefesi gibi disiplinleri ve bunlar arasındaki ilişkileri felsefi bir bakış açısıyla inceler. 

3. Din Sosyolojisi Bilim Dalı:

Din ile toplum arasındaki ilişkiyi konu edinir ve toplumun dini yapısını etkili bir şekilde anlayıp yorumlamaya çalışır. Dini kurumlar arasındaki ilişkiler, dinin toplum hayatındaki yeri; bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik değişimlerin dinî inanç ve hareketler üzerindeki etkileri; sanayileşme, kentleşme, eğitim-öğretim ve kitle iletişim araçlarının dinî tutum ve değişimlerle olan ilişkileri; dinî otorite ve teşkilatın yapısı, gücü ve fonksiyonları, dinin kültür ve medeniyetle olan bağlantıları ve bu çerçevede kendini gösteren sorunlar din sosyolojisinin temel çalışma alanlarını oluşturur. 

4. Din Psikolojisi Bilim Dalı:

Bireylerin dini davranışlarının gerisinde yatan süreçleri inceler. Dinin insanlar üzerindeki etkilerini deneysel metotlarla inceler ve topluma objektif veriler sunar. Bununla birlikte din psikolojisi, dinî bakımdan insan ruhunda yaşanan gerçekleri, insanın çeşitli tezahürlerle dışa yansıyan dinî hayatını ve davranışlarını, dinî hayatın diğer psikolojik durumlarla ilişkilerini, kendine özgü yöntem ve tekniklerle anlamaya ve açıklamaya çalışır. 

5. Dinler Tarihi Bilim Dalı:

Dinlerin kökenlerini, tarihsel süreçte gelişim ve değişimlerini ele alarak dinlerin birbirlerine bakışlarını, diyalog ve çatışma noktalarını, benzeşen ve farklılaşan yönlerini inceler. Tarih sahnesinde görülmüş bütün dinler, Dinler Tarihinin konusudur. Dinler Tarihi dinlerin prensiplerini, onların çıkış ve gelişmelerini konu edinir, dinlerdeki fenomenler arasında karşılaştırmalar yapar. Dinler Tarihi, nitelendirici metot yanında tarih, sosyoloji ve filolojinin metotlarından da faydalanır.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:28:46
Guncelleme Tarihi: 2018-03-14 10:14:17