BİRİNCİ BÖLÜM

 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 Madde 1- Amaç:

 Bu yönergenin amacı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretim ve mesleki uygulamalarıyla ilgili esasları belirlemektir.

 Madde 2- Kapsam

 Bu yönerge Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin ve görev yapan öğretim elemanlarının uygulama yapacakları alanları ve sorumluluklarını belirten esasları kapsar.

 Madde 3- Dayanak:

 Bu yönerge, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Madde 4- Tanımlar

 Bu yönergede geçen terim ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 a) Üniversite                                         : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,

 b) Fakülte                                             : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi,

 c) Dekan                                               : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı,

 d) Öğrenci                                            : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencilerini,

 e) Uygulama Sorumlusu                     : İlgili eğitim-öğretim yılında uygulaması yapılan dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarını,

 f) Uygulama Yürütücüsü                    : Uygulama konusunda görevlendirilen öğretim elemanları, uygulama yapılan kurumda görevli personeli,

 g) Uygulamalı Teorik Dersler            : Müfredatta belirtilen, uygulaması yıl içinde okullarda ve diyanete bağlı kurumlarda yürütülmesi zorunlu olan dersleri,

 h) Uygulama Yerleri                           : Yıl içi mesleki uygulamanın yapılacağı resmi ya da özel kurum ve kuruluşları,

 i) Uygulamanın Değerlendirilmesi     : Öğrencilerin mesleki uygulama yaptıkları kurumda her türlü çalışmaları (mesleki uygulama değerlendirme formu dikkate alınarak) ile ilgili uygulama sorumlusu ve yürütücüsü tarafından yapılan değerlendirmesini,

 j) Uygulama Süresi                              : Müfredatta belirtilen süreyi,

 k) Kurum Amiri                                  : Uygulamanın yapıldığı kurumun amirini,

 l) Mesleki Uygulama Komisyonu    : Dekanın görevlendirdiği ve en az üç (3) öğretim elemanından oluşan komisyonu,

 m) Mesleki Uygulama                           : Lisans eğitim programındaki yeterlilikleri karşılamak üzere öğrencilerin Güz ve Bahar dönemlerinde kazandıkları teorik bilgi ve becerilerini uygulamaya aktarmak amacıyla gerçek ortamda yapılan uygulamayı

 

İKİNCİ BÖLÜM

 MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI

 Madde 5- Uygulama Yerleri

 Öğrenciler, mesleki uygulamalarını Dekanlık makamınca uygun görülen bütün resmi kurumlarda yaparlar. Uygulama yapılan kurum yöneticileri, mesleki uygulama için gerekli ortamı sağlar.  

 

Madde 6- Uygulama Süresi ve Saatleri

 a)       Mesleki uygulamalar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi senatosunda belirlenen akademik takvimdeki eğitim-öğretim süresi içinde yapılır.

 b)      Yıl içi mesleki uygulama saatleri, her bir dersin müfredattaki uygulama saatleridir.

 Madde 7- Devam Zorunluluğu

 Devam zorunluluğu Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre uygulanır.

 Madde 8- Uygulamanın İşleyişi

 Uygulama sorumlusu, mesleki uygulamanın yürütülmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili gerekli formları hazırlar. Öğrenciler; kendinden istenilen uygulamaları yapmak, yaptıkları tüm çalışmalarla ilgili formları doldurmak, uygulama sorumlu ve yürütücüleri de konuyla ilgili kontrol ve değerlendirmeleri yapmak zorundadırlar.

 Madde 9- Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları

 a) Mesleki uygulama yaptığı kurumun çalışma, disiplin ve güvenlik kurallarına uymak,

 b) Uygulama yerlerinde kendilerinden istenen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

 c) Uygulama yerlerinde iyi ve olumlu ilişkiler içinde olmak,

 d) Uygulama yerlerinde her türlü araç ve gereci dikkatli kullanmaya özen göstermek,

 e) Uygulama yürütücüsünün gözetiminde uygulamalara katılmak,

 f) Uygulama yerlerini uygulama sorumlusunun izni olmadan değiştirmemek,

 g) Uygulama yerlerinden uygulama yürütücüsünün izni olmadan ayrılmamak,

 h) Uygulamayla ilgili formları uygulama yürütücüsüne imzalatmak,

 Madde 10- Uygulama Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları

 a) Öğrencilerin uyumunu kolaylaştıracak plan ve programları hazırlamak (rotasyon, oryantasyon, uygulama alanlarını belirleme vb.),

 b) Öğrenci ve uygulama yürütücüsü ile sürekli iletişim içerisinde olmak,

 c) Uygulama yürütücüsüne danışmanlık yapmak,

 d) Mesleki uygulamayla ilgili gerekli formları hazırlamak,

 e) Uygulama ile ilgili olarak gerekli olan inceleme ve değerlendirmeleri yaparak geribildirimde bulunmak zorundadır.

 Madde 11- Uygulama Yürütücüsünün Görev ve Sorumlulukları

 a) Öğrencinin uygulama alanına uyumunu sağlamak,

 b) Öğrencinin ulaşılabilir hedefler geliştirmesine yardımcı olmak,

 c) Öğrenciye öğrenme fırsatları sağlamak,

 d) Mesleki uygulamalarda rol modeli olmak,

 e) Uygulama alanındaki çalışma formlarını değerlendirip öğrenciye geribildirim vermek,

 f) Öğrenciye sürekli rehberlik yapmak,

 g) Öğrencinin yapacağı uygulamaları gözetimi altında tutmak,

 h)  Mesleki Uygulama Değerlendirme Formunu doldurmak ve uygulama notunu vermektir.

 Madde 12- Uygulamalı Teorik Derslerin Ön Koşulları ve Mezuniyet Şartları

  a) Ön koşullar;

  Fakülte öğrencileri için;

  Kur’an-ı Kerim ve Tecvid III, Kur’an-ı Kerim ve Tecvid IV, Kur’an-ı Kerim ve Tecvid V, Kur’an-ı Kerim ve Tecvid VI dersleri ön koşulludur. Buna göre,

  - Kur’an-ı Kerim ve Tecvid III dersinden başarılı olamayan, Kur’an-ı Kerim ve Tecvid IV dersini alamaz,

 - Kur’an-ı Kerim ve Tecvid IV dersinden başarılı olamayan, Kur’an-ı Kerim ve Tecvid V dersini alamaz,

 - Kur’an-ı Kerim ve Tecvid V dersinden başarılı olamayan, Kur’an-ı Kerim ve Tecvid VI dersini alamaz,

 - Kur’an-ı Kerim ve Tecvid VI dersinden başarılı olamayan, Kur’an-ı Kerim ve Tecvid VII dersini alamazlar.

 

b- Mezuniyet Koşulları;

 Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumunun ön gördüğü mesleklere ilişkin gerekli koşullar ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan mezuniyet koşullarını yerine getirmek zorundadır.

 Fakülteden mezun olabilmek için meslek ve kültür derslerinden en az 150 krediyi tamamlamış olması gerekmektedir. Ayrıca 25 kredilik formasyon derslerini tamamlayanların, diplomalarına “Pedagojik Formasyon Dersi Almıştır.” ibaresi yazılır.

 Özellikle Formasyon dersi almak istemeyen öğrencilerin dilekçeyle müracaat etmeleri gereklidir.

 Bu durumdaki öğrenciler 150 krediyi tamamlamaları koşuluyla mezun olabilecekler, ancak diplomalarına “Pedagojik Formasyon Dersi Almıştır.” ibaresi yazılmayacaktır.

 Madde 13- Uygulamanın değerlendirilmesi

Her öğrenci, mesleki uygulama yaptığı birimde uygulama sorumlusu ve yürütücüleri tarafından denetlenir ve değerlendirilir. Öğrenciler yapmış oldukları mesleki uygulamalarda teorik bilgi, pratik beceri, çalışma disiplini, performansı, iletişimi, kayıt tutması vb. bakımından uygulama sorumlusu ve yürütücüleri tarafından ilgili formlar dikkate alınarak değerlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 KILIK-KIYAFET

 Madde 14- Öğrenciler kamu kurumlarındaki kılık-kıyafetle ilgili mevzuattaki kurallara uymak zorundadırlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 SON HÜKÜMLER

 Madde 15- Diğer Hükümler

 Bu yönergede yer almayan hususlar, uygulama sorumlularının önerileri üzerine Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır.

 Madde 16- Yürürlük

 Bu yönerge Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 Madde 17- Yürütme

 Bu yönerge hükümleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.

 

Olusturulma Tarihi:2020-07-27 05:52:20
Guncelleme Tarihi: 2020-09-07 09:42:55