Yaz Okulu başvurusu yapmadan önce aşağıda belirtilen yönerge maddelerini okuyalım !

 

Üniversitemizden veya farklı bir üniversiteden ders alma

MADDE 8

(1) Yaz okulunda öğrenci, toplam on iki AKTS’yi aşmamak üzere en çok üç ders alabilir. Ancak yaz okulundan ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile mezun olabilecek durumda olan öğrenci, toplam on beş AKTS’yi aşmamak üzere en çok dört ders alabilir.

(2) Yaz okulunda birinci sınıf öğrencisi, üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf öğrencisi ise dördüncü sınıftan ders alamaz.

(3) Birinci sınıf öğrencisinin ikinci sınıftan, ikinci sınıf öğrencisinin üçüncü sınıftan, üçüncü sınıf öğrencisi öğrencisinin dördüncü sınıftan ders alabilmesi için, alt yarıyıllardaki tüm derslerini alıp başarılı olması ve genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması gerekmektedir.

(4) Başarısız dersi olan ve genel not ortalaması 3.00’ın altında olan öğrenciler yaz okulunda sadece daha önce alıp da başarısız oldukları dersleri alabilirler.

(5) Öğrenciler, haftalık on iki AKTS’den fazla olan derslerden, ilgili bölüm başkanlığının uygun görüşü ve birim yönetim kurulu kararı ile sadece bir tane alabilirler. Alınabilecek bu derslerin sayısı, tüm eğitim öğretim süresince iki adeti geçemez.

(6) Öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları dersleri (DC+ ve üstü) yaz okulunda alamazlar.

(7) Staj yapan öğrenci, staj süresi içinde yaz okulundan ders alamaz.

MADDE 9

 (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alacak öğrenciler, alacakları dersin müfredat, dil, kredi/AKTS ve saatini ayrıca yaz okulu akademik takvimini içeren resmi belge ile “Diğer Yüksek Öğretim Kurumları Yaz okulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu”nu önceden kendi fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna vermek zorundadır. Birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmemesi hâlinde, başka bir üniversitenin yaz okulundan ders alınamaz.

(2) Öğrencinin yaz okulunda alacağı ders, kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda açılmadığı takdirde, Üniversitenin başka bir fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan veya farklı bir üniversiteden alınabilir. Ancak Üniversite içerisinde başka bir fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan veya farklı bir üniversiteden alınacak dersin denkliğinin; içerik, dil, kredi/AKTS ve saat açısından ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

(3) Yaz döneminde öğrencilerin ders alabileceği diğer yükseköğretim kurumları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Üniversite Senatosu tarafından yükseköğretim kurumları belirlenmediği takdirde öğrenciler, yaz okulu açan diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler. Ancak ders/derslerin alınacağı yükseköğretim kurumlarındaki ilgili programın YGS-LYS-DGS yerleştirme taban puanı, öğrencinin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde yerleştiği programın giriş yılındaki taban puanından daha düşük olamaz.

(4) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemlerde yaz okulundan ders alamazlar.

(5) Disiplin soruşturması sonucunda yaz aylarını da kapsayan “uzaklaştırma” cezası almış öğrenciler, yaz okulunda ders alamazlar.

(6) Yönergede belirtilen usuller haricinde ders alan öğrenciler, aldıkları derslerden başarılı olsalar dahi o ders ve notu geçersiz sayılır.

Başarı notu

 MADDE 14 – (1) Yaz okulunda başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır;. d) Farklı üniversitelerden gelen ve harf notu kullanılmayan üniversitelerin not döküm belgelerindeki notlar, Üniversitemizdeki not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. Farklı bir üniversiteden gelen not döküm belgesinde harf notu içermeden başarılı olarak gönderilen notlar Üniversitemizde en düşük geçme notu CC olarak kabul edilir.

 

Yaz okulundan ders alınabilecek Üniversiteler Listesi  (tıklayınız.!)

(Belirlenen Üniversitelerin dışındaki Üniversiteler den Yaz Okulu ders alma işlemi yapılmayacaktır.)

 

Yaz Okulu Programlarından Ders Alma Süreci

1- FR-009 Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarının Yaz Okulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formunda istenen bilgiler yazılıp imzalı bir şekilde  e-mail  veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Formun ekine (FR-009 nolu form), Yaz okulunda ders/dersler almak istenilen üniversitenin 2020-2021 yaz okulu akademik takvimi ve gideceği Yükseköğretim kurumundan alacağı dersin kredi ve içeriklerini gösterir belgede eklenerek Yaz okuluna başlamadan fakültemiz mail adresine (Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.)  gönderilmesi/veya elden formun onaylatılması gerekmektedir. 

3- Danışman ve program başkanın uygun görüşü alındıktan sonra yaz okuluna başlanacaktır.

4- Alınan derslerin intibak işlemlerinin yapılabilmesi için, yaz okulunda alınan ders/derslere ait transkriptin, 2021-2022 Güz Yarıyılı başında (okulun  açıldığı hafta içerisinde) Fakülte Öğrenci İşlerine bırakılması gerekmektedir. 

 

Sorularınız için

Kamil KOÇ  ( Öğrenci İşleri )

İletişim: 0386 280 5313       mail: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-06-20 17:52:58
Guncelleme Tarihi: 2021-07-09 13:23:31